Allmänna användarvillkor

1 Användarvillkorens tillämplighet; giltighetsområde
1.1. De följande villkoren reglerar användningen av de online-spel som erbjuds av Gameforge på Gameforge internetsidor och deras ytterligare utbud av tjänster. När användaren registrerar sig eller anmäler sig på Gameforge-portalen kommer detta användaravtal alltid att träda i kraft gentemot Gameforge 4D GmbH vad gäller klientbaserade online-spel; (alltså spel som kräver att en klient laddas ned). Gameforge Productions GmbH bistår i dessa fall enbart Gameforge 4D GmbH med avseende på registrering och anmälning.
1.2. Dessa användarvillkor ersätter fullständigt äldre versioner av Gameforges användarvillkor.
1.3. Gameforge tillhandahåller online-spelen och de andra tjänsteerbjudandena inom ramen för sina tekniska och driftsmässiga möjligheter med en tillgänglighet på i genomsnitt 98,0 % per år. I detta innefattas ej tidsperioder under vilka nyttjandet av online-spelen och av andra tjänsteerbjudanden avbryts, eller påverkas, av tvingande tekniska orsaker eller på grund av nödvändiga underhållsarbeten, under vilka tidsperioder Gameforge inte behöver uppfylla bestämmelserna i detta avtal.
1.4. Online-spelen och andra tjänsteerbjudanden utvecklas, uppdateras och anpassas löpande av Gameforge. Användaren har därför enbart möjlighet att delta i det aktuella online-spelet eller utnyttja något annat erbjudande i den version som vid respektive tillfälle är aktuell.
1.5. De av Gameforge erbjudna online-spelen och andra tjänster syftar enbart till underhållning. Användning i förtjänstsyfte eller kommersiell användning är förbjuden.
1.6. Användaren ansvarar själv för aktualitet och lämplighet hos den av honom/henne använda mjukvaran och hårdvaran.
1.7. Som komplement till dessa användarvillkor gäller de spelregler som gäller för det aktuella online-spelet, om sådana regler finns. I det fall det föreligger motsägelser mellan dessa användarvillkor och spelreglerna, gäller bestämmelserna i dessa användarvillkor. För enskilda online-spel, för speciella varianter och/eller beståndsdelar i online-spelen och för enskilda tjänsteerbjudanden på Gameforges internetsidor gäller dessutom särskilda användarvillkor. Innan användaren tar del av det aktuella erbjudandet görs han/hon på lämpligt sätt uppmärksam på detta.
1.8. Användaren har möjlighet att, vad gäller enskilda online-spel eller andra tjänster som erbjuds, ta del av prestationer, vilka tillhandahålls av Gameforges avtalspartners. I detta fall träder ett särskilt avtal mellan användaren och den aktuella Gameforge-avtalspartnern i kraft. Användaren görs på lämpligt sätt uppmärksam på detta innan avtalet sluts.
1.9. Från dessa villkor avvikande regler och allmänna avtalsvillkor kan endast åberopas av användaren, om Gameforge dessförinnan skriftligt medgivit deras giltighet.
2 Ingående av avtal
2.1. Förutsättning för användandet av Gameforges erbjudna online-spel och andra tjänsteerbjudanden, är att användaren registrerar sig.
2.2. Registrering tillåts enbart för fysiska personer. Enbart enskilda personer tillåts som användare (inga grupper, familjer, livspartners etc.). I det fall användaren är minderårig, försäkrar han/hon vid insändandet av registreringsansökan, att det föreligger ett giltigt tillstånd från de lagliga förmyndarna.
2.3. Användaren måste vid registreringen ange ett spelar-alias och en e-postadress som registrerats på honom/henne. Användaren kan inte göra anspråk på att tilldelas ett specifikt spelar-alias. Spelar-alias får ej kränka tredje parts rättigheter och får ej heller kränka god sed. Vidare får inte heller någon e-postadress eller internetadress väljas som spelar-alias. Användaren ansvarar för att de uppgifter som vid registreringen hos Gameforge lämnas av honom/henne är sanna och fullständiga.
2.4. Registrering sker personligen. En anmälan genom tredje part, och då särskilt genom tredje part som tar upp enskilda personers anmälningar i kommersiellt syfte genom olika teletjänstföretag (anmälnings- eller registreringsservice), är ej tillåten.
2.5. Accepterande av registreringsansökan sker på Gameforge-portalen och på de flesta online-spel-webbsidor genom en tillståndsbekräftelse per e-post. Med detta e-brev erhåller användaren en aktiveringslänk. I dessa fall kopplar Gameforge upp användaren och öppnar spelarkontot genom att aktiveringslänken används. Genom att användaren kopplas upp eller på annat sätt accepteras av Gameforge, sluts på obestämd tid ett användaravtal mellan Gameforge och användaren, innehållande dessa bestämmelser. I enskilda fall kan registreringsförfarandet avvika från det ovan sagda, på vilket då användaren görs uppmärksam på lämpligt sätt.
2.6. Genom en framgångsrik registrering lägger användaren upp ett användarkonto ("user account"), vilket användaren själv kan administrera. Användaren kan öppna ett användarkonto både på Gameforge-portalsidan och på den aktuella online-spel-sidan. Användaren kan också använda det användarkonto som etablerats på Gameforge-portalen för alla andra online-spel som Gameforge länkat till Gameforge-portalen. Däremot kan det användarkonto som etablerats på en online-spel-sida inte användas för andra online-spel.
2.7. Användarkontot kan inte överlåtas utan uttrycklig tillåtelse från Gameforge.
2.8. Det föreligger ingen rättighet till registrering och öppnande av användarkonto. En användare får enbart registrera sig en gång per spelomgång (t.ex. Welt, Universum) i spel på browsern. Om en användare redan har registrerat sig en gång för en sådan spelomgång, får användaren så länge den första registreringen gäller inte företa några ytterligare registreringar i samma spelomgång, exempelvis genom att ange andra eller ändrade persondata.
3. Information om hävande av avtal
Rätt till hävande av avtal
Du kan återkalla ditt avtal inom 14 dagar utan att ange ett skäl i textform (t.ex. brev, fax, e-post). Återkallelsen börjar med mottagandet av denna instruktion i textform, men inte innan avtalet ingås och inte före uppfyllandet av vår information skyldigheter enligt artikel 246 § 2 i samband med § 1 punkt 1 och 2 tyska civillagen och som i enlighet med vårt ansvar enligt § 312e avsnitt 1, mening 1 tyska civillagen i samband med artikel 246 § 3 tyska civillagen. För att säkerställa att mötet ställs in begreppet tid utstationering av sådan förklaring är tillräcklig. Den inställda deklarationen skall skickas till: Gameforge Productions GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Tyskland
Följder av avtalets hävande
I fall av ett giltigt hävande av avtalet skall de prestationer som erhållits av båda sidor återställas, och i förekommande fall erhållna fördelar (t.ex. ränta) återges. Om du inte helt och hållet kan återställa de erhållna tjänsterna, eller enbart kan återställa dem delvis eller enbart i försämrat skick, måste du i förekommande fall kompensera oss för det förlorade värdet. Förpliktelse att inge betalningar måste uppfyllas inom 30 dagar. Din tidsfrist börjar för dig i och med att du skickar in begäran om hävande av avtalet, och vår tidsfrist börjar när vi erhåller denna.
Särskilda anvisningar
Din ångerrätt kommer att löpa ut tidigt om båda parterna enligt avtalet om ditt uttalande har varit helt uppfylld, innan du utnyttjade dina upphävande rättigheter.
Slut på information om hävande av avtal.
4 Användarens allmänna förpliktelser
4.1. Användardata
Användaren förpliktigar sig att omedelbart meddela Gameforge alla framtida förändringar av de data som han/hon angivit i samband med registreringen, och särskilt en ändring av e-postadressen. Användaren är förpliktigad att bekräfta riktigheten hos angivna data vid förfrågan från Gameforge.
4.2 Inloggningsdata, lösenord, passwords
4.2.1. Användaren är förpliktigad att hålla sina inloggningsdata, alla lösenord och passwords strängt hemliga. Användaren får endast ange inloggningsdata på de internetsidor som drivs av Gameforge.
4.2.2. Med begreppet "inloggningsdata", respektive med "lösenord" och "passwords" menas alla bokstavs- och/eller tecken- och/eller sifferföljder som används för att autentifiera användaren och utesluta användning genom en oberättigad tredje part. Lösenordet bör inte vara identiskt med spelar-alias, och det bör innehålla en kombination av siffror och bokstäver.
4.2.3. Användaren är förpliktigad att skydda sina inloggningsdata, samt alla lösenord och passwords, för tillgrepp från oberättigad tredje part.
4.2.4. I det fall användaren har anledning att förmoda att tredje part oberättigat fått tillgång till dessa data, eller skulle kunna ha fått tillgång till dem, skall han/hon utan dröjsmål informera Gameforge och ändra sina data, eller låta Gameforge ändra dem. I detta fall, eller i det fall Gameforge har hållpunkter för att data missbrukas, har Gameforge dessutom rätt att under en tid spärra användaren. Användaren kan åter tillåtas, så snart som misstankarna om missbruk av data visat sig oberättigade.
4.2.5. Användaren har under inga omständigheter rätt att använda en annan användares inloggningsdata, utom i det fall spelreglerna medger undantag.
4.3 Användande av Gameforge-internetsidorna och av innehållet i internetsidorna
4.3.1. Gameforge-internetsidorna uppvisar alla typer av innehåll som är märkes- eller äganderättsskyddade, eller på annat sätt skyddade för Gameforge eller för tredje part. Användaren har inte rätt att bearbeta, mångfaldiga, sprida, offentligt återge, använda i reklamsyfte eller på annat sätt för ett avtalsstridigt syfte använda Gameforge-internetsidorna, det innehåll som görs tillgängligt genom dem, eller enskilda delar av detta, om detta inte uttryckligen tillåts inom ramen för dessa användarvillkor. Det tekniskt nödvändiga mångfaldigandet för browserns funktion, liksom det varaktiga mångfaldigandet för enbart privat bruk är det enda som är tillåtet. Hänvisningar till äganderättsskydd eller märkesbeteckningar får inte ändras, undertryckas eller avlägsnas.
4.3.2. Med begreppet "innehåll" menas alla data, bilder, texter, all grafik, alla musikstycken, toner, tonföljder, videofilmer, program och mjukvarukoder, liksom annan information som tillhandahålls av Gameforge på deras internetsidor. Med begreppet "innehåll" menas också särskilt samtliga tjänsteerbjudanden som tillhandahålls för nedladdning.
4.3.3. Användaren förpliktigar sig att avstå från alla handlingar som hotar eller stör funktionen hos Gameforge-internetsidorna eller hos enskilda tjänster och tjänsteprestationer som erbjuds på dessa, liksom att inte tillgripa data till vilka användaren inte är berättigad. Hämtning av det innehåll som tillhandahålls får enbart ske på ett sådant sätt att andra användares nyttjande av Gameforge-internetsidorna och deras innehåll inte påverkas. Sändande av data eller mjukvara som kan påverka mottagarnas hård- eller mjukvara är inte tillåtet.
4.3.4. Varje användning av Gameforge-internetsidorna för kommersiella syften, och då särskilt för reklamsyften, kräver uttryckligt skriftligt tillstånd från Gameforge i förväg.
4.3.5. Användaren har inte rätt att offentliggöra innehåll från Gameforge-internetsidorna.
4.3.6. Att använda Gameforges inernetsidor med hjälp av anonymiseringstjänster, vilka undertrycker användarens verkliga IP-adress, är inte tillåtet.
4.4. Länkar
Det är tillåtet att skapa en länk till Gameforge-internetsidorna, om den bara tjänar som korsreferens. Gameforge förbehåller sig dock rätten att återkalla detta tillstånd. Det är emellertid inte tillåtet att lägga in eller visa Gameforge-internetsidorna eller deras innehåll i ett delfönster (Frame) genom en hyperlänk.
4.5. Användning av klientmjukvara
Gameforge ger användaren rätt - vid erbjudanden (inklusive spel) för vilkas användande det först krävs installation av en klientmjukvara - att installera och använda en klientmjukvara utan ensamrätt (enkel) och med tidsbegränsning till varaktigheten för användarens registrering hos Gameforge. Att mångfaldiga klientmjukvaran är bara tillåtet för användaren i den mån det är nödvändigt för det avtalsmässiga nyttjandet av mjukvaran. Varje form av kommersiell användning av mjukvaran är förbjuden. Ändringar i klientmjukvaran, liksom återöversättning av den erhållna programkoden till andra kodformer (dekompilering), liksom andra förfaranden för att återskapa de olika stegen i framställningen av mjukvaran (reverse-engineering) är förbjudna, såvida de inte tillåts i lag.
5 Särskilda villkor för användning av online-spelen
5.1. I varje spelomgång i ett online-spel (t.ex. Welt, Universum) får användaren bara delta med ett användarkonto, om inte spelreglerna tillåter undantag. Användning av flera användarkonton är förbjuden. Sådana flerfaldiga användarkonton (multi-user accounts) kan när som helst stängas eller spärras av Gameforge enligt gottfinnande.
5.2. Varje form av manipulativt ingripande i online-spelet är förbjudet för användaren. Särskilt har användaren inte rätt att använda sig av åtgärder, mekanismer eller mjukvara som kan störa funktionen och spelförloppet. Användaren får inte tillgripa några åtgärder som kan få en orimlig eller omåttlig belastning av den tekniska kapaciteten till följd. Användaren får inte blockera, skriva över eller modifiera innehåll som skapats av spelledningen, eller på annat sätt ingripa störande i spelet.
5.3. Vidare är användaren förbjuden att öppna online-spelet (inklusive alla de enskilda internetsidorna) med andra program än med internetbrowsern eller med det klientprogram som ställts till förfogande. Detta avser särskilts såkallade bots, liksom andra verktyg som skall ersätta eller komplettera internetgränssnittet. Scripts, och helt eller delvis automatiserade program, vilka skall ge användaren en fördel gentemot medspelarna är likaledes förbjudna. Till detta räknas också auto-refresh-funktioner, och andra mekanismer som är integrerade med internetbrowsern, i det fall dessa är automatiserade förlopp.
5.4. Användaren får under inga omständigheter
a) framställa eller använda cheats, mods och/eller hacks, eller använda någon som helst mjukvara framställd av tredje part, vilken ändrar spelupplevelsen i online-spelen,
b) använda mjukvara som möjliggör "datamining" eller på annat sätt fångar upp eller samlar information i samband med online-spelen,
c) använda virtuella föremål som används i online-spelen utanför online-spelen, köpa sådana föremål för "riktiga" pengar eller sälja eller byta dem.
Detta innefattar även alla kringgåenden, liknande tillvägagångssätt eller handlingssätt som till sin effekt kan likställas med de ovan nämnda förbuden.
5.5. Användning av reklamundertryckande åtgärder är förbjuden. Härvid spelar det ingen roll om reklam undertrycks målinriktat, eller om reklam generellt inte kan förekomma genom t.ex. pop-up-blockerare eller textbaserade browsers.
5.6. Inloggning tillåts bara via det aktuella online-spelets startsida och via Gameforge-portalsidan. Att automatiskt öppna användarkontot, oavsett om startsidan visas eller inte, är inte tillåtet.
5.7. Alla rättigheter till de virtuella föremål som används i online-spelen och överlåts genom betalning tillkommer uteslutande Gameforge, eller den av Gameforge auktoriserade avtalspartnern. Detsamma gäller för virtuella föremål som skapats av användaren själv. Användaren ger Gameforge en rumsligt, tidsmässigt och innehållsmässigt oinskränkt och exklusiv nyttjanderätt för sådana virtuella föremål som han/hon själv skapat. Denna nyttjanderätt innefattar särskilt rätt till mångfaldigande, spridning och bearbetning. Användaren erhåller enbart en icke exklusiv nyttjanderätt av de virtuella föremålen, tidsmässigt begränsad till avtalets löptid.
6 Särskilda villkor för användning av kommunikationsmöjligheter (speciellt diskussionsfora, chatter, kommentarfunktion) på Gameforge-internetsidorna.
6.1. Gameforge kan på Gameforge-internetsidorna tillhandahålla olika kommunikationsmöjligheter för användaren, avsedda för eget innehåll och egna bidrag, (särskilt i diskussionsfora, chatter, bloggar, gästböcker och liknande, liksom inom ramen för kommentarfunktionen), vilka får nyttjas av användaren inom ramen för den faktiska tillgängligheten. Gameforge tillhandahåller enbart de tekniska möjligheterna för informationsutbyte. Det föreligger dock inte något anspråk på att sådana kommunikationsmöjligheter ställs till förfogande.
6.2. Användaren tar ensam ansvaret för det innehåll och de bidrag han/hon tillför, och förpliktigar sig att helt och hållet hålla Gameforge ansvarsfritt gentemot tredje part. Gameforge tar uttryckligen inte ansvar för det innehåll som tillförs av användare. Användaren ger dock Gameforge varaktig, oåterkallelig och icke exklusiv rätt till nyttjande av det innehåll och de bidrag som han/hon tillfört. Gameforge riktar uppmärksamheten på att Gameforge inte genomför någon aktiv övervakning av tillfört innehåll. Stickprovsundersökningar sker dock. Dessutom har varje användare möjlighet att anmäla misstänkt rättsvidrigt innehåll till Gameforge. Gameforge kommer då att reagera så snabbt som möjligt och om nödvändigt edera eller avlägsna anmält innehåll.
6.3. Det är förbjudet för användaren att offentliggöra eller sprida innehåll på Gameforge-internetsidorna, och då särskilt inom ramen för de på dessa sidor tillhandahållna kommunikationsmöjligheterna, vilket
a) går emot gällande lag, stöter mot god ordning eller är förargelseväckande;
b) kränker märken, patent, bruks- eller stilmönster, äganderätter, affärshemligheter eller andra rättigheter för tredje part;
c) har obscen, rasistisk, våldsförhärligande eller pornografisk karaktär, eller utgör en fara för ungdomar, eller på annat sätt ställer barns och ungdomars utveckling i farozonen eller påverkar dem negativt;
d) har en sårande, förargelseväckande eller ryktesspridande karaktär;
e) innehåller kedjebrev eller "snöbollssystem";
f) falskt ger intrycket av att ha tillhandahållits och understötts av Gameforge;
g) använder sig av persondata från tredje part utan dennes uttryckliga tillstånd;
h) har kommersiell karaktär, särskilt reklamkaraktär.
6.4. Omnämnande av internetsidor, företag eller produktnamn är bara tillåtet om detta inte främst tjänar ett reklamsyfte.
6.5. Alla användare av de kommunikationsmöjligheter som tillhandahålls på Gameforge-internetsidorna förpliktigar sig att använda ett acceptabelt ordval. Man skall avstå från smädande kritik eller nedlåtande personangrepp.
6.6. Oaktat andra rättigheter enligt dessa användarvillkor har Gameforge rätt att ändra innehåll och bidrag som strider mot dessa regler, eller att helt eller delvis avlägsna dem. Därutöver har Gameforge rätt att helt, eller under en viss tid, utesluta användare som inte följer dessa regler från att använda online-spelen, Gameforge- internetsidorna och andra tjänsteerbjudanden.
7 Följder av försumlighet
7.1. Gameforge ansvarar inte för skador som uppkommit genom försumlighet, för vilken en användare ansvarar.
7.2. Oaktat alla andra rättsliga eller avtalsmässiga rättigheter kan Gameforge efter eget gottfinnande vidta följande åtgärder, om en användare bryter mot rättsliga föreskrifter, tredje parts rättigheter, dessa användarvillkor, eller de i varje enskilt fall användbara kompletterande förutsättningarna och spelreglerna:
a) ändring eller avlägsnande av innehåll,
b) varning av en användare,
c) offentliggörande av regelbrottet i det aktuella online-spelet, med nämnande av användarnamnet,
d) övergående eller varaktig avstängning av en användare från ett eller från alla online-spel, och från innehållet på Gameforge-internetsidorna,
e) avstängning av en användare,
f) utfärdande av ett övergående eller varaktigt virtuellt besöksförbud i det fall användaren brutit mot avsnitt 6, eller
g) omedelbar uppsägning av användaravtalet.
7.3. Om en användare spärrats eller avstängts, får han/hon inte anmäla sig på nytt utan att Gameforge först medgivit detta. Någon rättighet att få en avspärrning, en avstängning, ett virtuellt besöksförbud eller någon annan åtgärd upphävd föreligger inte.
8 Användaravgifter
8.1. Såvitt det inte uttryckligen sagts något annat, är användning av online-spelen, och av andra tjänsteerbjudanden, kostnadsfri.
8.2. Användaren kan dock mot betalning erhålla enskilda erbjudna tjänster, och enskilda features inom ramen för online-spelen. Användaren görs på annan plats uppmärksam på typen av köpbar feature, speciellt vad gäller funktionen för en aktuell feature, och i förekommande fall på den tid under vilken en köpbar feature står till förfogande, på den betalning som skall erläggas i det enskilda fallet, och på de betalningssätt som står till förfogande i samband med online-spelen.
8.3. I det fall en minderårig användare vill förvärva en köpbar feature, måste han/hon försäkra, att den laglige förmyndaren för detta ändamål, eller med fri förfoganderätt, överlåtit medlen för att betala en köpbar feature.
8.4. De i vart enskilt fall överenskomna köpesummorna förfaller till betalning då avtalet sluts. Medel för betalning dras i regel av det företag som fått i uppdrag att hantera inbetalningsprocessen, varvid medlen kan dras några dagar i förväg, så att man undviker luckor i användningen. Vid sidan av dessa användarvillkor gäller i det enskilda fallet de allmänna avtalsvillkoren hos det företag som hanterar inbetalningarna.
8.5. Användaren försäkrar att alla uppgifter som lämnas inom ramen för ett betalningsförloppet (särskilt bankförbindelse, kreditkortsnummer osv.) är fullständiga och korrekta.
8.6. Betalningsmöjligheterna varierar beroende på online-spel, deltagarland och de betalningsmöjligheter som finns på marknaden och är tekniskt genomförbara. Gameforge förbehåller sig rätten att när som helst ändra betalningsmöjligheterna.
8.7. Gameforge förbehåller sig rätten att ändra kostnader för features inom spelen (inklusive virtuella valutor). Detta inkluderar Gameforges rättighet att för framtida inköp av spelinterna features sänka eller höja kostnaden för enskilda features inom spelen.
8.8. Vid försenad betalning tillkommer ränta enligt lag. Därutöver har Gameforge rätt att spärra användarkontot, kräva ersättning för en större skada och avbryta tillhandahållna tjänster.
8.9. Om Gameforge på grund av användaren får kostnader för att användarens betalning inte kan genomföras eller annulleringskostnader (till detta räknas även otillräcklig täckning på kontot) ansvarar användaren för de kostnader som uppstår i sammanhanget. Gameforge kan kräva in dessa kostnader och den utstående betalningen genom att ytterligare en gång dra medel från användarens konto. Om betalning sker genom att medel dras från ett kreditkort, uppkommer kostnader på upp till 50 Euro per tillfälle då medel skall dras, men användarens betalning inte kan genomföras, utöver de bankavgifter som uppkommit för Gameforge. Gameforge har rätt att kräva ersättning för en större skada.
9 Ansvarsbegränsning
9.1. Användaren ansvarar själv och omedelbart inför tredje part för av användaren orsakad kränkning av tredje parts rättigheter. Användaren förpliktigar sig att ersätta Gameforge för alla skador som uppkommit genom att användaren inte beaktat de plikter som framgår ur dessa användarvillkor. Användaren håller Gameforge fritt från ansvar gällande alla krav från andra användare eller från tredje part, vilka riktas mot Gameforge på grund av att deras rättigheter kränkts genom av användaren tillfört innehåll, eller genom användarens brott mot andra förpliktelser. Användaren övertar härvid också alla kostnader för det rättsförsvar som är nödvändigt för Gameforge, inklusive alla domstols- och advokatkostnader. Detta gäller ej i det fall användaren inte är ansvarig för kränkningen av rättigheter.
9.2. Gameforges ansvar, oberoende av rättslig orsak, vare sig det beror på brott mot förpliktelse enligt avtal eller otillåten handling, rättar sig avslutningsvis efter följande regler:
9.2.1. I det fall Gameforge kostnadsfritt tillhandahåller den tjänst som givit upphov till ansvarskrav, ansvarar Gameforge enbart vid föresats till avtalsbrott och grov försumlighet.
9.2.2. Vad gäller köpbara prestationer ansvarar Gameforge obegränsat både vid föresats till avtalsbrott och vid grov försumlighet, liksom vid personskador. Vid lätt försumlighet ansvaras enbart för kränkning av väsentliga avtalsförpliktelser, beroende på fördröjning och omöjlighet att genomföra åtaganden från Gameforges sida. Ansvaret vid ett sådant brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse begränsas till en avtalstypisk skada, där Gameforge, på grund av att omständigheterna vid tidpunkten då avtalets sluts är bekanta, måste räkna med att denna skada kunde uppkomma. "Väsentliga avtalsförpliktelser" i den ovan använda meningen är sådana förpliktelser, vilka gör det möjligt att i laga ordning genomföra avtalet och uppfylla dess syfte, och på vilkas efterlevnad användaren kan förlita sig.
9.2.3. Gameforge tar inget ansvar för störningar i ledningsnätet, vilka uppkommit utan Gameforges förskyllan.
9.2.4. För förlust av data ansvarar Gameforge enligt de föregående styckena enbart, om en sådan förlust inte hade kunnat undvikas genom lämpliga åtgärder för datasäkring från användarens sida.
9.2.5. De ovan nämnda ansvarsinskränkningarna gäller inte i det fall Gameforge lämnat uttryckliga garantier, i det fall det föreligger ont uppsåt, vid skador till liv och lem eller hälsa, eller i det fall det föreligger tvingande rättsliga förordningar.
10 Avtalets löptid; stängning av användarkonton
10.1. Såvitt det inte uttryckligen bestämts något annat för ett specifikt online-spel eller för ett specifikt tjänsteerbjudande, sluts avtalet för användning av Gameforge-portalen, online-spelen och andra tjänsteerbjudanden på obestämd tid. Avtalet börjar med tillträde eller öppnande genom Gameforge.
10.2. Avtalet kan sägas upp i laga ordning av båda parter med omedelbar verkan, om det inte föreligger någon överenskommelse om en avgränsad löptid. Om man kommit överens om en avgränsad löptid, kan avtalet enbart sägas upp vid slutet av löptiden. Om ingen uppsägning sker, förlängs det aktuella tidsbegränsade avtalet automatiskt med den ursprungligen överenskomna löptiden.
10.3. Varje part har rätt att vid vägande skäl säga upp avtalet utan hänsyn till en uppsägningstid. Vägande skäl föreligger särskilt, när
a) användaren dröjer med betalning och inte betalar trots påminnelse,
b) det föreligger ett förhållningssätt som på ett inte oväsentligt sätt påverkar andra spelares spelupplevelse,
c) det används cheats, mods och/eller hacks, eller någon annan form av mjukvara, verktyg eller scripts som förändrar spelupplevelsen eller spelets mekanismer i online-spelen,
d) tredje part spelar på användarens användarkonto, om inte spelreglerna medger undantag,
e) användaren spelar på tredje parts användarkonto, eller nyttjar flera användarkonton för ett online-spel, om inte spelreglerna medger undantag,
f) användaren använder virtuella föremål som används i online-spelen utanför online-spelen, försöker köpa sådana föremål för "riktiga" pengar eller sälja eller byta dem, eller
g) användaren bryter mot lagar, mot dessa användarvillkor, eller mot kompletterande förutsättningar och/eller spelregler.
10.4. Uppsägning måste ske skriftligt. Uppsägningar per e-brev räknas som skriftliga.
10.5. Då berättigat skäl föreligger (t.ex. längre tids inaktivitet) har Gameforge rätt att stänga användarkontot. Vidare är Gameforge efter eget gottfinnande berättigat att stänga användarkonton vid utgånget avtal.
11 Dataskydd
11.1. Användarens persondata tas enbart fram, bearbetas eller används, om användaren givit sitt samtycke, eller om den tyska dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG), den tyska telemedialagen (Telemediengesetz, TMG) eller någon annan rättsföreskrift kräver eller tillåter detta.
11.2. Närmare enskildheter framgår ur Gameforge - dataskyddsförklaring.
12 Användbar rätt, juridisk status
12.1. Förbundsrepublikens Tysklands lagar gäller, undantaget FN-konventionen om internationella köp.
12.2. I det fall användaren inte har domkretstillhörighet i Tyskland, eller om användaren är en köpman i handelslagbokens (Handelsgesetzbuch ) mening, lokaliseras alla rättstvister till den domkrets där Gameforge har sitt säte. Gameforge är dessutom berättigat att även framföra klagan vid användarens allmänna domkretstillhörighet.
13 Ändringar av dessa användarvillkor, övrigt, kommunikation, salvatorisk klausul
13.1. Gameforge förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor. Användare kommer inom ramen för inloggningen att göras uppmärksamma på de ändrade villkoren senast två veckor innan de träder i kraft på Gameforge-portalen eller i det aktuella online-spelet. Alternativt kan Gameforge meddela användaren de ändrade villkoren per e-brev, eller hänvisa till att de ändrade villkoren kan inhämtas på Gameforge-internetsidorna. Användaren accepterar giltigheten hos de ändrade användarvillkoren genom en förnyad inloggning på Gameforge-portalen eller i ett online-spel, efter det att de ändrade användarvillkoren har trätt i kraft. Gameforge kommer på annan plats och i lämplig form, att göra användarna uppmärksamma på betydelsen av tvåveckorsfristen, invändningsrätten och de rättsliga följderna av iakttagen tystnad.
13.2. Användaren kan enbart överlåta rättigheter och förpliktelser i detta avtal efter föregående skriftligt medgivande från Gameforge.
13.3. Användaren har rätt till ersättning enbart om hans/hennes motkrav fastställts juridiskt eller om det har erkänts, eller inte bestridits, av Gameforge. Besittningsrätt kan användaren enbart göra gällande, om det handlar om krav stipulerade i detta avtal.
13.4. Gameforge kommunicerar i regel med användaren via e-post, om inget annat framgår ur dessa användarvillkor. Användaren säkerställer att den e-postadress som anges i samband med registreringen regelbundet kontrolleras med avseende på meddelanden från Gameforge. Om användaren vänder sig till Gameforge, måste han/hon ange vilket online-spel och vilket användarkonto som avses.
13.5. Varje ändring och/eller hävande av dessa användarvillkor måste ske skriftligt. Detta gäller även för en ändring och/eller ett hävande av kravet på skriftlig form.
13.6. I det fall enskilda bestämmelser i dessa användarvillkor är, eller blir, verkningslösa och/eller motsäger lagens regler, så berörs användarvillkorens verkan i övrigt inte genom detta. Avtalets parter kommer i samförstånd att ersätta den verkningslösa bestämmelsen med en bestämmelse, vars laga kraft ligger så nära den verkningslösa bestämmelsens praktiska mening och syfte som möjligt. Föregående regel gäller på motsvarande sätt vid luckor i regelverket.


Karlsruhe, den 15:e januari 2009

Gameforge Productions GmbH
Albert-Nestler-Strasse 8
76131 Karlsruhe
Tyskland

Lokal domstol Mannheim, Kommersiellt Registrerings Nummer: 701682
Försäljnings Skatt Identifierings Nummer: DE254298652
VD: Tobias Haar, Carsten van Husen


Navigation:

 - Allmänna villkor Gameforge Productions GmbH - 
 - Kontakta Gameforge Productions GmbH - 
 - Dataskydd Gameforge Productions GmbH -